Tussen Zuid-Willemsvaart en Bossche Broek

38 strui­kel­ste­nen

Begin mei 2022 zijn er opnieuw strui­kel­ste­nen geplaatst in het cen­trum van Den Bosch. Het gaat om 38 ste­nen op twaalf loca­ties in het oos­te­lijk deel van de bin­nen­stad, glo­baal tus­sen de Zuid-Willemsvaart en de Singelgracht (Bossche Broek). Oorspronkelijk zou­den 45 strui­kel­ste­nen wor­den gelegd, maar twee loca­ties zijn wegens bouw­werk­zaam­he­den nog niet toe­gan­ke­lijk. De zeven ste­nen die daar komen, wor­den later dit jaar gelegd. De strui­kel­ste­nen zijn geplaatst in de week voor­af­gaand aan de loka­le en nati­o­na­le doden­her­den­king op 4 mei. Vanaf die dag zijn zij voor ieder­een zichtbaar.

Op dit moment lig­gen er in Den Bosch 163 strui­kel­ste­nen. In de loop van 2023 zal het pro­ject wor­den afge­rond. Den Bosch telt dan onge­veer 250 strui­kel­ste­nen, één voor elk joods slacht­of­fer van de naziterreur.